הציונות החדשה – מפלגת העם

(מספר מפלגה 59-900071-8)

תקנון הציונות החדשה – מפלגת העם

פרק 1 – הוראות כלליות

 1. הערה כללית – התקנון אינו ערוך בשפה משפטית ואינו מכסה בשלמות את כל מרחב האפשרויות של התנהלות המפלגה, הוא עשוי להשתנות עם התפתחות המפלגה ורכישת ניסיון במימוש עקרונות הדמוקרטיה הישירה. בכל מקרה של מחלוקת בה ניתן לפרש את התקנון בצורות שונות או שהמקרה אינו מפורט בתקנון תפסוק "מועצת המייסדים" ברוח התקנון ועקרונות הדמוקרטיה הישירה. במקרים עקרוניים תעביר "מועצת המייסדים" את ההחלטה למועצת העם או לאספה הכללית.
 2. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 3. מטרת התקנון – תקנון זה מסדיר את כללי החברות את תפקידי וסמכויות מוסדות המפלגה, את דרכי קבלת ההחלטות והתנהלות המפלגה, את נהלי הבחירות למוסדות המפלגה ולמוסדות חיצוניים.
 4. עקרונות כללים של התנהלות המפלגה – המפלגה תתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית: החלטות חשובות יקבעו על ידי כלל חברי המפלגה (האספה הכללית), ביזור סמכויות, שוויון מלא בין החברות והחברים, שאיפה לקבלת החלטות על בסיס הסכמה רחבה,  שקיפות מרבית, רוטציה במילוי תפקידים.
 5. בכל מקום במסמך זה בו מוזכרת המילה "מפלגה", הכוונה היא ל "הציונות החדשה – מפלגת העם".
 6. מוסדות המפלגה שתקנון המפלגה לא קבע עבורם נהלי עבודה בעניין מסוים, יקבעו  עבור עצמם את נהלי העבודה והתקנות הנוגעות לתחום אחריותם בהתאם לצורך.

 

פרק 2 – צוות תאום

 1. צוות תאום יורכב מנציגי צוותי המטה הפעילים במפלגה: תקשורת, שטח, תקנון, חזון, טכנולוגי, כספים, קליטה וצוותי מטה שיתווספו בהמשך.  
 2. נציגי הצוותים בצוות תאום יבחרו על ידי חברי הצוותים, ויוכלו להתחלף בכל מפגש של צוות תאום.
 3. צוות התיאום ייפגש לשיחת וידאו אחת לשבוע.
 4. לצוות תאום מוקנות סמכויות מועצת המפלגה עד שזו תיבחר, וכן סמכויות צוותים וועדות שטרם נבחרו.
 5. פורום מינימלי שיקבל החלטות מחייבות השתתפות 4 חברי צוות.
 6. רכז צוות תאום יבחר מבין חברי הצוות וישמש בתפקידו לפחות חודש. באחריותו לפרסם סדר יום לדיונים לזמן ולנהל את הדיונים.

 

פרק 3 – חברות וביטול חברות במפלגה  

 1. רשאי להצטרף למפלגה כל אזרח מדינת ישראל בעל זכות בחירה לפי חוקי מדינת ישראל, אשר אינו חבר במפלגה אחרת.
 2. המבקש להצטרף למפלגה, ימלא ויחתום על טופס בקשה להצטרפות, וישלם את דמי החברות.
 3. החברות במפלגה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו מידי פעם על ידי האספה הכללית. חבר שלא שילם את דמי החברות במשך שנה, ישלח לו מכתב ו/או הודעה בדואר אלקטרוני לתזכורת, במידה ולא ישלם תוך 60 יום, יוצא באופן אוטומטי מהמפלגה.
 4. החברות במפלגה מותנית בקבלת עקרונות ותקנון המפלגה, שמירת הוראות, והחלטות מוסדות המפלגה.
 5. בית הדין הפנימי של המפלגה רשאי להפסיק את חברותו של חבר מפלגה אשר פועל בניגוד לעקרונות ורוח המפלגה, גרם למפלגה נזק במעשה או במחדל או הורשע על ידי בית דין ישראלי בעבירה שיש עמה קלון.
 6. הודעה אישית של החבר בדבר הפסקת חברות תיעשה באמצעות פניה בכתב למזכירות המפלגה והיא תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שנמסרה.
 7. בית הדין לא יפסיק את חברותו של חבר בטרם איפשר לו להשמיע טענותיו.

 

פרק 4 – זכויות חברי המפלגה  

 1. להשתתף ולהצביע ״באספה הכללית״.
 2. להציע נושאים לדיון והחלטה ״לאספה הכללית״.
 3. להיבחר לתפקידים במוסדות המפלגה וכנציג המפלגה במוסדות חיצוניים, בהתאם למפורט בתקנון.
 4. לעיין בפרוטוקולים של דיוני מוסדות המפלגה למעט אלו:
  1. נושאים הנוגעים לענייני הפרט, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, לא יועמדו לעיון הציבור.
  2. גופי המפלגה השונים יוכלו להגדיר נושאים בהם אין להעמיד את הפרוטוקולים לעיון הציבור, באישור המועצה.

 

פרק 5 – דיונים וקבלת החלטות

דיונים וקבלת החלטות יבוצעו על פי עקרונות הדמוקרטיה הישירה. העקרונות יפורטו במסמך נפרד שיפורסם לציבור באתר האינטרנט של המפלגה.

 

פרק 6 – סניפי המפלגה והשתתפות בבחירות מוניציפליות

 1. סניפים מקומיים יוקמו ע"י המפלגה או ביוזמה מקומית בחסות המפלגה.
 2. לא יוקם יותר מסניף אחד בכל ישוב.
 3. מספר חברים מינימלי בסניף יהיה 5 חברים.
 4. הסניפים יפעלו כדי לקדם את מטרות המפלגה ברמה המקומית, השתתפות מועמדי המפלגה בבחירות המקומיות, צירוף חברים למפלגה, הצפת בעיות מקומיות, הצעת חוקים ופעולות לקידום המצב הכלכלי, החברתי, הסביבתי ואיכות החיים באזורם.
 5. התנהלות הסניפים תהיה על פי עקרונות ותקנון המפלגה ובשקיפות מלאה, הסניפים יהיו עצמאים בקביעת סדר יומם, והתארגנותם הפנימית לפעילות.
 6. ישיבות ו/או אספות הסניף תהיינה תקפות במידה ויתכנס פורום מינימלי של 10% מחברי הסניף ומינימום 5 חברים/ות במקרה של סניף קטן. הישיבות יכולות  להתקיים בצורה של התכנסות פיזית או בשיח ברשת ו/או טלפונית.
 7. קבלת החלטות תהיה בהצבעה על פי תקנון המפלגה. סף מינימום משתתפים בהצבעה 5% מחברי וחברות הסניף, ולפחות 5 חברות/ים בסניף קטן.
 8. הצעות הסניפים הנוגעות לכלל המפלגה בנושאים שונים יועלו לאישור האספה הכללית. הצעות אלה יטופלו בהתאם ולפי פרק 5 של התקנון.

 

פרק 7 – צוותים מקצועיים

 • המפלגה תפעל להקים צוותי חשיבה מקצועיים בתחומים השונים – כלכלה, ביטחון, חינוך, בריאות, אנרגיה, איכות סביבה וכו'.
 • תפקיד צוותי החשיבה: ללמוד לעומק את הנושאים בהם עוסק הצוות ולהכין פתרונות והצעות לקידום ושיפור, כולל הצעות חוק וניירות עמדה.
 • מטה של הצוותים המקצועיים אשר יורכב מרכזי כל הצוותים, יתאם פעילות של הצוותים המקצועיים בנושאים שיש להם נגיעה למספר צוותים.
 • הצוותים יתנו עדיפות לנושאים דחופים שיוחלטו באסיפה ו/או במועצת המפלגה.
 • הצוותים יורכבו מאנשי מקצוע בתחום פעילות הצוות ומחברי מפלגה שימצאו עניין בנושא.
 • מספר חברי הצוות לא יוגבל, צוותים גדולים יתחלקו לצוותי משנה לפי שיקולי הצוות.
 • התנהלות הדיונים וההצבעות תעשה כמוגדר בפרק 5 של התקנון.
 • הצעות הצוותים יהוו חלק מרכזי ממצע המפלגה ותכנית העבודה שלה, לאחר שיאושרו על ידי האספה הכללית.
 • ההשתתפות בצוותים פתוחה לכל חבר מפלגה שימצא עניין בנושא.
 • הצוות רשאי להוציא חברים/ות שאינם פעילים, לחבר תשמר אפשרות ערעור לבית הדין של המפלגה.
 • זכות ההצבעה בצוותים לחברי מפלגה בלבד.
 • הצוותים יסייעו לצוות הדוברות בהצגת עמדת המפלגה.
 • מועצת התנועה תקבע עדיפויות לפעילות הצוותים המקצועיים.
 • הצוותים יהיו עצמאים בקביעת סדר יומם, חלוקת אחריות פנימית וכל הקשור להתנהלותם הפנימית.
 • ניהול עבודת וישיבות הצוות יעשה על ידי רכז הצוות. רכז הצוות יוחלף כל 6 חודשים. חבר לא יוכל להיבחר לתפקיד יותר מפעם אחת בשנתיים.
 • לכל רכז ימונה ממלא מקום. הרכז או ממלא מקומו ישתתפו בפגישות מטה הצוותים המקצועיים.
 • הרכז וממלא מקומו יוחלפו במדורג כל 6 חודשים.
 • כדי לקיים את עקרון השקיפות, יפורסמו כל הפרוטוקולים/ סיכומים של הצוותים באתר המפלגה, למעט אלו שניתן אישור המועצה שלא לפרסמם.         

 

פרק 8 – האספה הכללית

 1. האספה הכללית מורכבת מכלל חברי המפלגה והיא המוסד העליון של המפלגה. החלטותיה מחייבות את חברי המפלגה ומוסדותיה.
  כינוסי מפלגה פיזיים יתקיימו בהחלטת מועצת המפלגה (פרק 9)
 2. האספה תנהל את כל דיוניה ותקבל את החלטותיה בהתאם לפרק 5 של התקנון.
 3. סמכותה של האספה הכללית:
  1. לקבוע ולעדכן את עקרונות היסוד של המפלגה.
  2. לדון ולאשר את עמדות המפלגה בנושאים אקטואליים שוטפים כגון – הצעות חוק, תקציב המדינה, מדיניות הממשלה.
  3. לדון ולהחליט על שינויים בחזון המפלגה.
  4. לדון ולהחליט על שינויים במצע המפלגה.
  5. לדון ולהחליט על שינויים בתקנון המפלגה.
  6. לבחור את החברים למוסדות המפלגה.
  7. לבחור את מועמדי המפלגה לכנסת ולממשלה ולמוסדות חיצוניים אחרים.
  8. לאשר הסכמים פוליטיים כולל כניסה לקואליציה, הסכמי עודפים וכו'.
  9. אחת לשנה יועלו לאישור האספה הכללית הדוחות הכספיים ודוח צוות הביקורת.

 

פרק 9 – מועצת המפלגה
סמכויות ותפקידים:

 1. מועצת המפלגה היא הגוף העליון הנבחר של המפלגה.
 2. תפקידי המועצה:
  1. לפעול למימוש ולקדם את חזון המפלגה, ולהניע את היוזמות הפוליטיות והאחרות של המפלגה ע"פ החלטות האספה הכללית.
  2. קביעת עמדות המפלגה בנושאים פוליטיים: מו"מ והסכמים קואליציוניים והצעות חוק ממשלתיות ופרטיות של מפלגות אחרות.
  3. קביעת קו הסברה/עמדה בנושאים שוטפים, אקטואליים ודחופים.
  4. אישור הוצאות כספיות חריגות שאינן כלולות  בתקציב.
  5. אישור תכניות עבודה שנתיות, פרויקטים וקמפיינים של מטה המפלגה והצוותים המקצועיים.
  6. אישור הקמת סניפים.
  7. קביעת סדר יום לדיוני האספה הכללית.
 3. בחירת חברי מועצת המפלגה ומשך הכהונה:
  1. מועצת המפלגה תמנה חברות וחברים אשר יבחרו על ידי האספה הכללית אחת לשנתיים.
  2. חברות במועצת המפלגה מוגבלת ל 4 שנים רצופות. לאחר הפסקה של 2 שנים ניתן להיבחר שנית למועצת המפלגה.
  3. סעיף זה לא חל על בעלי התפקידים המנויים בסעיף4.5 ומזכיר המפלגה בעת כהונתם.
 4. הרכב מועצת המפלגה

המועצה תורכב מנציגי מוסדות המפלגה הרשמיים וסניפיה על פי המפתח הבא:

   4.1 6  נציגי ציבור שנבחרים ע"י האספה הכללית.

   4.2 6 נציגים של הסניפים על פי חלוקת המחוזות המנהליים –  צפון, חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים, דרום (נציגי הסניפים יבחרו על ידי חברי המחוזות).

   4.3 6 נציגים מ 6 צוותים מקצועיים (כל צוות ישלח מועמד אחד, וכל חברי הצוותים ידרגו את המועמדים. אדם יכול להיות מועמד מטעם צוות אחד בלבד).

   4.4 נציג אחד מכל אחד מגופי המטה הבאים: מזכיר המפלגה, צוות תקשורת, צוות טכנולוגיות, צוות שטח, צוות כספים (הנציגים יבחרו על ידי הצוותים).

   4.5 חברי כנסת.

   4.6 מתמודד לתפקיד במועצת המפלגה יתמודד רק במסלול אחד (כלומר, דרך האספה הכללית, המחוזות או הצוותים המקצועיים), במידה והבחירות מתקיימות במספר מסלולים במקביל או בסמוך.

5. נפסקה חברותו של חבר – הוא יוחלף על ידי חבר אחר מהצוות ממנו הגיע או הבא ברשימה ממנה נבחר.

6. חברות במועצת המפלגה תיפסק אם פרש החבר מהמפלגה או הוצא ממנה, התפטר החבר מחברותו במועצה, על ידי מסירת הודעה בכתב למזכיר המפלגה.

חובת נוכחות

חבר מועצת המפלגה חייב להשתתף בכינוסי המועצה (פיזיים או וריטואלים). חבר שנעדר מארבעה כינוסים רצופים של המועצה, או מששה כינוסים בתקופה של 18 חודשים, תופסק חברותו במועצה לאחר בירור ושימוע בבית הדין של המפלגה.

התנהלות המועצה

 1. המועצה תבחר מבין חבריה צוות של 3 חברים אשר ירכזו וינהלו את ישיבות המועצה.
 2. הצוות יוחלף כל 6 חודשים, חל עיכוב בהחלפת הצוות, ימשיך הצוות בתפקידו עד החלפתו.
 3. הצוות  מופקד על פעילותה השוטפת והתקינה של המועצה, כינוס חברי המועצה, קביעת סדר היום וניהול הישיבות, בהתאם להוראות התקנון.

דיוני המועצה

 1. דיוני המועצה יתקיימו בעיקר בפגישות פרונטליות ובמערכת ממוחשבת בהתאם לבחירתה.
 2. דיוני המועצה יתקיימו לפחות פעם בחודש.
 3. המועצה תהיה רשאית לזמן לדיונים חברי מפלגה שונים בהתאם לצורך.
 4. לבקשת 5 חברי מועצה, תתכנס המועצה לישיבה שלא מן המניין.
 5. המועצה רשאית למנות ועדות משנה לפי שיקול דעתה.
 6. החלטות המועצה יתקבלו ברוב רגיל ובתנאי שישתתפו בהצבעה לפחות חצי מחברי המועצה בעלי זכות הצבעה.
 7. חבר מועצה שנעדר מהצבעה, יכול למנות מיופה כוח להצביע עבורו.
 8. פרוטוקולים של דיוני המועצה והחלטותיה יפורסמו באתר קול העם.
 9. מועצת המפלגה תיבחר לאחר שיתפקדו למפלגה 200 חברים. עד כינונה, יהיו לחברי צוות תיאום (ראה פרק 2) הנציגים הפעילים של צוותי העבודה של המפלגה, מלוא הסמכויות המוענקות למועצת המפלגה, בשינויים המחויבים, לרבות באופן בחירת החברים, חובת נוכחות ואופן ניהול הדיונים וקבלת ההחלטות.

 

פרק 10 – מזכירות ומזכיר המפלגה

תפקיד ואחריות:

 1. אחראית על הפעילות השוטפת של המפלגה.
 2. אחראית על הקשר ועדכוני הסניפים.
 3. איסוף, ארגון ושמירת כל מסמכי המפלגה, ההצעות, ההצבעות, הפרוטוקולים וההחלטות בארכיון מסודר ומקוון.  
 4. קליטה ורישום של חברי וחברות המפלגה ותשלומי דמי החברות.
 5. אחריות להתנהלות הכספית התקינה של המפלגה בצורה שקופה ומבוקרת.
 6. הכנת תקציב שנתי בהתאם לתכנית העבודה השנתית של המפלגה.
 7. בעלי תפקידים במזכירות : המזכיר יבחר על ידי האספה הכללית ויועסק בשכר. יתר עובדי המזכירות ישכרו לעבודתם על ידי ועדת איתור.
 8. המזכיר אחראי על ניהול הפעילות השוטפת של המזכירות ועובדיה.
  יתאם ויקשר בין גופי ומטות המפלגה. 

פרק 11 –  מועצת המייסדים
תפקיד "מועצת המייסדים" הוא לשמור מפני "השתלטות עוינת" על המפלגה. ושינוי עקרונות היסוד שלה.                                                             

 1. למועצת המייסדים ניתנת זכות ווטו על כל החלטות המפלגה אשר נוגדות את חזון ועקרונות המפלגה.
 2. ההחלטות של מועצת המייסדים יפורסמו בפומבי כולל נימוקים, וכולל רשימה שמית כיצד הצביעו חברי מועצת המייסדים.
 3. חברי מועצת המייסדים יבחרו בבחירות על ידי חברי האספה הכללית, מבין 20 חברי המפלגה הראשונים.
 4. למועצת המייסדים יבחרו 9 חברי מפלגה.
 5. תקופת הכהונה של חברי מועצת המייסדים: 3 שנים.
 6. כאשר המפלגה תמנה 50,000 חברים, תחליט האספה הכללית אם לבטל את מועצת המייסדים.

 

פרק 12 – מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת

 1. תנאים להצגת מועמדות לכנסת:
  1. חבר מפלגה שהיה פעיל באחד מצוותי המפלגה או באחד מסניפי המפלגה או במטה המפלגה לפחות במשך שנה.
  2. מועצת המפלגה רשאית להחריג חברים ממגבלה זו ולאשר שמית חברים ולהציג את מועמדותם גם אם לא עמדו בתנאי הנ"ל.
 2. בחירת המועמדים תעשה 3 חודשים לפני מועד הבחירות המתוכננות או מידית עם היוודע מועד בחירות לא מתוכננות.
 3. צוות מנויים יפרסם "קול קורא" בו יוזמנו חברי המפלגה להציע את מועמדיהם לכנסת, הצוותים המקצועיים, הסניפים וצוותי המטה יבחרו מתוכם מועמדים לכנסת.
 4. צוות מנויים ירכז את פניות המועמדים, יכין דפי מידע אחידים על כל אחד מהמועמדים, יפרסם אותם לכל חברי המפלגה ויעלה אותם לאתר המפלגה.
 5. כל מועמד יחויב לגלות באילו הרשעות פליליות הורשע בעבר, גם אם לא חל עליהן קלון. אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון לא יוכל להיבחר משך 7 שנים מיום הרשעתו.
 6. כל המועמדים שיבחרו על ידי הצוותים ישתתפו בפריימריס בו יצביעו כל חברי המפלגה אשר ידרגו את המועמדים.
 7. בשלב שני ידורגו בהצבעה נוספת עשרת מועמדים שהגיעו למקומות 1-10.
 8. על המתמודדים נאסר להשתמש במשאבים כספיים לניהול קמפיינים במדיה התקשורתית. מועמד שלא יעמוד בתנאים אלו יוכל להיפסל על ידי החלטה של בית הדין של המפלגה.
 9. חבר כנסת יוכל לשרת לכל היותר שתי קדנציות רצופות במידה ונמשכו לפחות 5 שנים. אחר כך יעבור תקופת צינון של 4 שנים או 2 קדנציות התקופה הקצרה בניהם בהתאמה לקיום הבחירות, ואז יוכל להגיש את מועמדותו פעם נוספת.
 10. פרש חבר כנסת מהרשימה, יקודמו כל המועמדים על פי סדר בחירתם
 11. תוצאות הבחירות הפנימיות יפורסמו באתר המפלגה.

תפקיד חברי הכנסת והסיעה:

 1. להגיש ולקדם בכנסת הצעות חוק שזכו לאישור האספה הכללית בשם המפלגה.
 2. חבר כנסת שמעוניין להגיש הצעת חוק פרטית, יעלה את הצעתו בתהליך הדיונים המקובל במפלגה.
 3. להגיש שאילתות לממשלה בשם חברי המפלגה, לפי שיקול דעת חברי הכנסת.
 4. להקריא נאומים של חברי המפלגה מעל דוכן הכנסת, לפי שיקול דעת חברי הכנסת.
 5. לקדם הצעות חוק של המפלגה בוועדות.
 6. לתת אישורי כניסה לכנסת לחברי מפלגה.
 7. לעדכן את חברי המפלגה בדיווח שבועי שיפורסם באתר המפלגה על פעילותו במשך השבוע, לקיים פגישות חודשיות פתוחה אליהן יוזמנו כל חברי המפלגה.
 8. לספק לחברי המפלגה לפי בקשתם חומרי מחקר של מחלקת המחקר של הכנסת.
 9. חברי הכנסת יעבדו בשיתוף פעולה יחד עם שאר חברי הסיעה כצוות לפי מטרות המפלגה ויעדיה.

 

הצבעות בכנסת על הצעות חוק:

בהצעות חוק שזכו לרוב של66% מבין חברי האספה הכללית תונהג משמעת סיעתית. במקרים אחרים לשיקול המועצה להחליט האם להטיל על חברי הסיעה משמעת סיעתית.

פרק 13 – התכנסות מוסדות המפלגה וסדרי הדיון בהם

 1. מוסדות המפלגה יתכנסו במועדים שיקבעו על פי שיקול דעתם.
 2. החלטות כל מוסדות המפלגה (למעט בנושאים שיוגדרו "רגישים" על ידי המוסד) יועלו לאתר המפלגה.
 3. כל מוסד יבחר מזכיר שינהל את הפגישות ויפרסם את ההחלטות. המזכיר  יוחלף כל חצי שנה.
 4. נעדר חבר במוסד יותר מ 3 פגישות רצופות, הוא יקרא לסדר על ידי מזכיר/רכז המוסד. לא השתתף בישיבות נוספות, יחליטו חברי המוסד אם להפסיק את השתתפותו ולהחליפו.
 5. הליך בחירת חברים במוסדות השונים ינוהל על יד "צוות מינויים" שיפרסם "מכרזים לתפקידים פנויים" וכישורים נדרשים לכל תפקיד לכל חברי המפלגה ויביא לאישור המועמדים במערכת ההצבעות.
 6. בחירת הנהלות סניפים תעשה על ידי חברי הסניף בהליך זהה לבחירת חברים למוסדות המפלגה (סעיף קודם).

פרק 14 – עובדי המפלגה בשכר, מינוי, כללי התנהגות

 1. עובדי המפלגה במשרה חלקית או מלאה מנועים להיבחר לתפקידים ייצוגיים הן במפלגה והן מחוץ למפלגה.

 2. עובדי מפלגה בשכר יתחייבו לשמור על נאמנות למפלגה לעקרונותיה, לתקנון ולהחלטות המפלגה.

 3. בחירת עובדים בשכר תעשה בצורה שקופה ועל בסיס כישוריהם.
 4. תקופת עבודתם במפלגה לא תעלה על 8 שנים. לקראת סוף התקופה תתקיים הערכה אם להמשיך את ההעסקה או להפסיקה.
 5. מועמדות עובדים בשכר תהיה אחרי הליך איתור שיבוצע על ידי המזכיר ויאושר על ידי מועצת המפלגה.

 

פרק 15 – צוות מינויים

 1. תפקיד הצוות: להכין הצעות איוש לתפקידים השונים אותם ממלאים חברי המפלגה.
 2. הרכב הצוות: הצוות יכלול 5 חברים שיבחרו על ידי האספה הכללית ויוחלפו כל שנתיים.
 3. שיטת הכנת הצעות לאיוש:
  1. הצוות יעקוב אחר המועדים בהם יש להחליף או לבחור חברים לתפקידים.
  2. כחודש לפני מועד הבחירה יפרסם הצוות קול קורא לכלל חברי המפלגה עם פירוט התפקידים והכישורים הנדרשים למילוי כל תפקיד.
  3. חברים שירצו להציע את עצמם או חבר מפלגה אחר לתפקיד יעבירו לצוות האיוש את הצעתם.
  4. רשימת המועמדים תועלה למערכת ההצבעות ותפורסם באתר בפורמט אחיד שיכלול: פרטי המועמד, ניסיון רלוונטי, פרטים נוספים במידת הנדרש לעמידה בקריטריונים.
  5. חברים שמתנגדים למועמדתו של מי מהמעומדים יפנו לוועדת מנויים וינמקו את התנגדותם.
  6. שבועיים אחרי פרסום שמות המעומדים תערך הצבעה.
  7. במידה ומספר המועמדים לכל תפקיד גדול מ 4 תבוצע הצבעה שנייה בה יתמודדו 4 המעומדים שקיבלו את התמיכה הגדולה יותר.
  8. תוצאות ההצבעה יועברו למועמדים ויפורסמו באתר המפלגה.

 

פרק 16 – צוות ביקורת

 1. תפקידיו: לבדוק את התנהלות המפלגה – הן במילוי משימותיה והחלטותיה (ביצוע תכנית שנתית והחלטות אחרות) והן את תקינות ההתנהלות הכספית.
 2. הרכב הצוות: הצוות יכלו 3 חברים שיבחרו על ידי האספה הכללית.
 3. כל חבר יכול להיבחר לצוות ביקורת, למעט חבר הנהלה או חבר בית הדין.
 4. לצוות תינתן גישה לכל הפרוטוקולים וההחלטות של גופי המפלגה השונים.
 5. לפחות אחד מחברי הצוות יהיה עם הכשרה וניסיון בתחום של ראיית חשבון.
 6. הצוות יכין דו"ח שנתי שיוצג באספה הכללית ויאושר על ידי האספה.
 7. חברי הצוות יוחלפו כל שנתיים.

פרק 17 – בית הדין הפנימי

 1. תפקידו: לפסוק במקרה של אי הסכמות בין חברי המפלגה.
 2. הרכב הצוות: הצוות יכלול 3 אנשים, לפחות אחד מהם בעל השכלה וניסיון משפטי.
 3. מועצת המפלגה תבחר את חברי בית הדין הפנימי.
 4. בית הדין יברר קובלנות כנגד חברי המפלגה, שפעלו בניגוד לתקנון או שבמעשה או במחדל פגעו לכאורה במפלגה, ויטיל עונשים על חבר שהתלונות נגדו תמצאנה מוצדקות.
 5. קובלנה כנגד חבר מפלגה רשאי להעלות כל מוסד ממוסדות המפלגה וכל חבר מחבריה.
 6. בית הדין יכריע בשאלת חלוקת הסמכויות בין המוסדות השונים של המפלגה.
 7. חברי בית הדין אסור שיהיו חברי צוות הביקורת וחברי מועצת המפלגה
 8. תקופת הכהונה של בית הדין תהיה שנתיים. כאשר את תקופת כהונה זו ניתן יהיה להאריך בתקופה נוספת של שנתיים.
 9. בית הדין רשאי להתריע, לנזוף בחבר, להגביל לתקופת זמן שלא תעלה על שלוש שנים את זכותו לבחור או להיבחר למוסד ממוסדות המפלגה או לתפקיד מטעמה, להשעותו מחברות לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים, להשעותו מחברות במוסד ממוסדות המפלגה לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים, להדיחו מחברות במוסד ממוסדות המפלגה.
 10. ישיבות בית הדין תהיינה במושב של שלושת חבריו.
 11. בית הדין יעניק זכות טיעון לכל מי שעניינו בפניו.
 12. החלטות בית הדין תנומקנה בכתב, ותפורסמנה באתר המפלגה.